Reglement e-commerce

Artikel 1 – Het reglement
De klant verklaart kennis te hebben genomen van dit reglement en de toepassing ervan te aanvaarden. Cheyns behoudt zich het recht om op elk ogenblik dit reglement te wijzigen.

Artikel 2 – Klanten – Gebruikers
De klant heeft het gebruik na het aanvragen en bekomen van een paswoord via de Cheyns e-commerce website. Cheyns kan de toegang tot Cheyns e-commerce weigeren zonder motivering. Cheyns bepaalt welke individuele toepassingsmogelijkheden zij aan de klant aanbiedt. Elke gebruiker die in een periode van 6 maanden geen gebruik maakt van de e-commerce, zal de toegang verliezen. Om opnieuw toegang te krijgen tot de e-commerce, moet de klant opnieuw een "aanvraag paswoord" indienen.

Artikel 3 – Beveiliging
De klant ontvangt na aanvraag een paswoord. De klant verbindt zich ertoe om in geval van misbruik, verlies, diefstal, vervalsing of enig vermoeden hiervan, zijn paswoord onmiddellijk te wijzigen en Cheyns schriftelijk in te lichten van elk wederrechtelijk gebruik. Tot op het ogenblik dat Cheyns de e-commerce heeft geblokkeerd of daartoe redelijkerwijs de mogelijkheid heeft gehad, is de klant volledig en onvoor-waardelijk aansprakelijk voor elk onwettig en ongeoorloofd gebruik van Cheyns e-commerce en voor de schadelijke of nadelige gevolgen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks uit kunnen voortvloeien.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
4.1. De klant is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de overgebrachte gegevens en voor de schade voortvloeiend uit handelingen, fouten, verzuim of vergissingen van de klant, zijn lasthebbers of aangestelden, bij het aanmaken, encoderen en overbrengen van de gegevens. De klant is ook volledig verantwoordelijk voor eventuele dubbele encoderingen. Cheyns kan terzake niet aansprakelijk worden gesteld. Cheyns controleert de registratiedata niet en gaat ervan uit dat de data zoals ze door de klant worden opgegeven correct zijn. Cheyns is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van de ongeschiktheid of slechte werking van de door de klant gebruikte IT-infrastructuur of programmatuur hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, of door de klant aangebrachte wijzigingen in door Cheyns ter beschikking gestelde programmatuur en data. Indien ondanks de bepalingen van dit artikel Cheyns verantwoordelijk wordt gesteld ten opzichte van de klant, blijft deze verantwoordelijkheid in het kader van de e-commerce, ongeacht oorzaak of schade beperkt tot 1.000 €. Cheyns kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor haar klanten zou kunnen voortspruiten uit een gehele of gedeeltelijke ontreddering van haar diensten door overmacht.
4.2. Cheyns moet de goede uitvoering na de e-commerce naar best vermogen verzekeren. De aansprakelijkheid van Cheyns voor eventuele nadelige gevolgen die uit de aangeboden diensten zouden voortvloeien kan echter alleen ingeroepen worden in geval van kwade trouw, fraude of zware fout van Cheyns.
4.3. Cheyns is niet aansprakelijk voor door de klant (in)direct geleden verlies of schade als gevolg van een te late verwerking of niet-verwerking van de gegevens. Cheyns kan overgaan tot een onderbreking van de diensten om haar IT instrumenten te onderhouden of te verbeteren zonder enige schadevergoeding noch verplichting tot voorafgaande kennisgeving. In geen geval kan Cheyns aansprakelijk worden gesteld voor winstderving of (in)directe schade die voortvloeit uit of in verband zou staan met de website, de diensten van Cheyns of onderhavige reglement.

Artikel 5 – Bewijskracht
Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden dezelfde bewijskracht heeft als een geschrift en dat deze als bewijsmiddel tussen partijen geldt.

Artikel 6 – Auteursrechten
De volledige inhoud van deze site is eigendom van Cheyns of van haar leveranciers en de inhoud wordt beschermd. Elke software en dat die gebruikt wordt op deze site is eigendom van Cheyns of van haar software leveranciers en is beschermd door auteursrechten.

Artikel 7 – Inhoud
De visuele inhoud van deze site naar beelden, tekeningen, kleuren, URL's, … is louter indicatief. Afwijkingen ten opzichte van de werkelijke beelden, tekeningen, kleuren, URL's, … kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen, winstdervingen of eventuele andere aansprakelijkheden ten aanzien van Cheyns.

Artikel 8 – Privacy
Door de registratie erkent en stemt de klant ermee in dat zijn registratiedata zullen bijgehouden en verwerkt worden door Cheyns voor :
a) de uitvoering van de e-commerce
b) de organisatie van de website
c) de eventuele uitvoering van transacties
Elkeen heeft het recht toegang te verkrijgen tot zijn registratiedata en om een wijziging ervan aan te vragen, indien nodig onder de voorwaarden bepaald door de Belgische wet van 08.12.1992 op de privacy.

Artikel 9 - Reproductie van informatie
Reproductie en kopiëren van informatie, data, software en dergelijk meer door de klant voor verdere commerciële doelstellingen naar derden toe is verboden. Tenzij na voorafgaande schriftelijke toestemming van Cheyns kan hiervan afgeweken worden.

Artikel 10 – Klachten en geschillen
Indien de klant een klacht heeft, dient hij dit aangetekend te schrijven binnen de acht dagen naar Cheyns. De Rechtbank van Koophandel te Kortrijk is de bevoegde rechtbank.